slide 4

Jaké konkrétní služby naší společnosti je možné využít?

V oblasti správy daní

zastoupení v kterémkoliv stadiu daňového řízení ad hoc, případně i generální zastoupení (např. daňové kontroly, postupu při odstranění pochybností u DPH apod.)  včetně využití všech druhů opravných prostředků (odvolání, přezkoumání rozhodnutí, prominutí apod.) a to s kvalifikovaným posuzováním možných důkazních prostředků a jejich přepokládané důkazní síly

daňová řízení jsme schopni prostřednictvím spolupracující  advokátní kanceláře dovést až do úrovně soudních rozhodnutí proti rozhodnutí o odvolání  či kasačních stížností

V oblasti účetnictví a daní

  • vedení účetnictví a daňové evidence kvalifikovanými účetními, pod dohledem daňových poradců,
  • zpracování daňových přiznání, v případě generální plné moci zajišťujeme elektronickou komunikaci se správcem daně
  • kompletní zpracování mezd včetně všech s tím souvisejících úkonů na profesionální úrovni vč. zastupování při správním řízení před okresními správami sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven
  • konzultace při řešení systémových i jednorázových daňových a účetních problémů včetně zpracování písemných stanovisek
  • posouzení rizikovosti zamýšlených obchodních transakcí (právní i daňové) a pomoc při minimalizaci případných rizik
  • zprostředkování účetních auditů a provádění preventivních daňových auditů
  • poradenství při aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění
  • zastupování zahraničních subjektů s povinností registrovat se k DPH v České republice
  • odborná pomoc při vracení DPH
  • nabízíme možnost seminářů reagujících na novinky a dění v oblasti DPH

V oblasti právní

možnost zajištění právního poradenství v advokátní kanceláři společníka společnosti JUDr. Dvořáka